REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin Sklepu Internetowego LUMANN

Sklep internetowy LUMANN prowadzony jest przez:
Annę Łukawską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LUMANN Anna Łukawska, zam. przy ul. Burzyńskiego 6H/1, 80-462 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 584-251-43-34, REGON 220767211, (dalej: LUMANN).


Adres do korespondencji,
obsługi reklamacji i zwrotów:
LUMANN Anna Łukawska
ul. Grunwaldzka 14
80-236 Gdańsk

tel.: + 48 791 011 323
e-mail: info@lumann.pl

 
DEFINICJE:

Sklep Internetowy LUMANN – sklep internetowy prowadzony przez LUMANN, dostępny pod domeną internetową LUMANNdesign.com .
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Sklepu Internetowego LUMANN, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z LUMANN czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego LUMANN, w której w szczególności określone są dane zamówienia, np. rodzaj, ilość, cena produktów, sposób i cena dostawy.
Obsługa Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lumann.pl, pod numerem telefonu +48 791 011 323 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt pod adresem LUMANNdesign.com .
Produkt – rzecz ruchoma przedstawiony przez LUMANN w Sklepie Internetowym LUMANN.
Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN, składania zamówień
w Sklepie Internetowym LUMANN, realizacji zamówienia przez LUMANN, uiszczania przez Klienta ceny za zamówione Produkty, uprawnienia Klienta do zmiany zamówienia, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i informacji handlowych uregulowane zostały w „Polityce prywatności”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
i jest integralną częścią Regulaminu.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN, w szczególności do składania zamówień, niezbędne są:
a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN wyłącznie zgodnie
z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem praw LUMANN i innych osób trzecich.
4. Przeglądanie Produktów w Sklepie Internetowym LUMANN nie wymaga rejestracji. W celu złożenia zamówienia Klient może wedle swojego wyboru zarejestrować się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 2 Rejestracja, logowanie i konto Klienta
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym LUMANN należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utrzymywania konta Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym LUMANN jest nieodpłatna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym LUMANN.
3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego LUMANN należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lumann.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po weryfikacji żądania usunięcia konta.
4. Logowanie do Sklepu Internetowego LUMANN odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
5. LUMANN uprawniony jest do usunięcia lub zablokowania konta Klienta, jeżeli działanie Klienta
w Sklepie Internetowym LUMANN narusza obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub LUMANN, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia lub zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie Internetowym LUMANN.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym LUMANN. Klient, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ponosi odpowiedzialność za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym LUMANN.

§ 3 Informacje o Produktach i cenach
1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym LUMANN stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Produktów wskazanych w Sklepie Internetowym LUMANN zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy wskazane są przed złożeniem zamówienia przez Klienta, na etapie Koszyka. O kosztach dostawy stanowi § 8 Regulaminu.
3. W przypadku zmiany cen Produktów po złożeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w zamówieniu złożonym przed zmianą cen.
4. Warunki i zasady ewentualnych promocji organizowanych przez LUMANN określone będą
w odrębnych regulaminach.
5. Promocje w Sklepie Internetowym LUMANN nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 4 Realizacja zamówienia i świadczenie usług

1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym LUMANN przez
7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a. wejść na stronę Sklepu Internetowego LUMANN (LUMANNdesign.com);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. wybrać sposób dostawy i płatności, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);
d. wybrać jedną z opcji „Zarejestruj się” albo „Złóż zamówienie” albo „Zaloguj się”;
e. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
f. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g. przejść do podsumowania i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
h. po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez LUMANN zamówienia złożonego przez Klienta. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć link umieszczony w tej wiadomości. Dokonanie przez Klienta płatności z góry jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia przez Klienta;
i. w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie przy pomocy jednego z dostępnych sposobów płatności.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie LUMANN oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Po złożeniu zamówienia przez Klienta LUMANN niezwłocznie przystąpi do weryfikacji zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem LUMANN
o przyjęciu oferty, o której mowa w niniejszym ustępie.
4. Jeśli LUMANN nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta
i niezwłocznie zwróci otrzymaną płatność dokonaną przez Klienta z góry, co nie wyłącza uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez LUMANN.
5. LUMANN może świadczyć na rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
a. utrzymywane konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym LUMANN – w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta rejestracji konta w Sklepie Internetowym LUMANN;
b. Newsletter – polegającą na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych o bieżącej działalności LUMANN, aktualnościach, promocjach rabatach i nowościach - w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta chęci otrzymywania Newslettera;
c. opcję „Poleć znajomym” – polegającą na umożliwieniu Klientom przesyłania swoim znajomym na wskazany przez Klienta adres e-mail linku do opisu Produktu, który może zainteresować jego znajomego – w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie skorzystania przez Klienta z opcji „Poleć znajomym”.
6. Klient jest uprawniony do zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
w każdej chwili – w tym celu wystarczy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lumann.pl z prośbą o:
a. usunięcie konta Klienta wraz z podaniem adresu e-mail wskazanego w koncie Klienta (w przypadku usługi polegającej na utrzymywaniu konta Klienta),
b. usunięcie z listy osób zapisanych na Newsletter wraz z podaniem adresu e-mail podanego przy zapisie na newsletter lub przy wyrażaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczna (w przypadku usługi Newsletter),
lub zaprzestać z korzystania z opcji „Poleć znajomym” (w przypadku usługi „Poleć znajomym”).
7. LUMANN, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zamówienia lub świadczenie usług, jeśli zostało to spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia lub świadczenia usług (np. błędny lub niekompletny adres dostawy lub nieprawidłowy adres e-mail).

§ 5 Zmiany w zamówieniu
1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu aż do momentu nadania przez LUMANN przesyłki z zamówionym Produktem do Klienta. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą dotyczyć adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Dodatkowo Klient będący Konsumentem może zrezygnować z całości lub części zamówienia (odstąpić od umowy) na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty email: info@lumann.pl lub telefonicznie +48 791 011 323.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Zasady zapłaty ceny i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a. gotówką przy pobraniu - podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub innego operatora pocztowego. Przy wyborze tej opcji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego LUMANN i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN. Z opcji płatności za pobraniem można skorzystać przy zamówieniach o łącznej wartości wraz z kosztami dostawy do 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); albo
b. płatność przy odbiorze osobistym od LUMANN (odbiór osobisty możliwy przy ul. Grunwaldzkiej 14, 80-236 Gdańsk). Przy wyborze tej opcji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego LUMANN i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN. Przy wyborze tej opcji Klient powinien odebrać i zapłacić za Produkt w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji od LUMANN
o gotowości Produktu do odbioru. Z opcji płatności przy odbiorze można skorzystać przy zamówieniach o łącznej wartości do 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
c. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym na rachunek bankowy LUMANN w Banku Zachodnim WBK S.A. nr: 15 1090 1098 0000 0001 1165 2998 albo przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez LUMANN. Przy wyborze tej opcji Klient powinien zapłacić za Produkt w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od LUMANN potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Obciążenie rachunku bankowego lub karty Klienta nastąpi niezwłocznie po złożeniu dyspozycji zapłaty przez Klienta. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN i po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy LUMANN lub otrzymaniu przez LUMANN potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności elektroniczne. Płatności elektroniczne obsługiwane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, kapitał wpłacony 4 000 000 zł (dalej: PayU). Wykonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayU wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayU oraz akceptacji regulaminu PayU. Więcej informacji na stronie: http://www.payu.pl/ .
2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez LUMANN. Realizacja zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN i po otrzymaniu przez LUMANN potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

§ 7 Czas realizacji zamówień
1. LUMANN zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego LUMANN przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki
z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pomocą wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
2. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wiele Produktów czas realizacji zamówienia jest określony według Produktu, który ma ten okres najdłuższy, chyba że Klient i LUMANN uzgodnią realizację zamówienia partiami.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty „z góry” (przedpłaty) termin realizacji jest liczony od momentu wpłynięcia płatności na rachunek bankowy LUMANN lub otrzymaniu przez LUMANN potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności elektroniczne, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.


§ 8 Koszt oraz terminy i sposób dostawy
1. Wskazane w Sklepie Internetowym LUMANN koszty dostawy obejmują wyłącznie przesyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od dostępności Produktu. W opisie danego Produktu określona jest jego dostępność.
4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient, korzystając z funkcji Koszyka.
5. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej wskazanej na etapie Koszyka lub innego operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres.
6. Przedmiot zamówienia może być odbierany osobiście przy ul. Grunwaldzkiej 14, 80-436 Gdańsk, w terminie uzgodnionym z Klientem.
7. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem w celu ustalenia formy przesyłki najkorzystniejszej dla Klienta.

§ 9 Reklamacja
W LUMANN zależy nam przede wszystkim na Państwa zadowoleniu i utrzymaniu najwyższego poziomu świadczonych usług. Dlatego też, w przypadku dostrzeżenia wad Produktu, uprzejmie prosimy o kontakt na adres email info@lumann.pl, telefonicznie pod nr +48 791 011 323 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce Kontakt na stronie LUMANNdesign.com. Każda Państwa uwaga, w szczególności na temat Produktu lub jakości obsługi, jest dla nas bardzo cenna.

1. LUMANN zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. LUMANN odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia).
2. Jeśli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo
o odstąpieniu od umowy, chyba że LUMANN niezwłocznie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez LUMANN albo LUMANN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez LUMANN usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LUMANN. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wady, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
5. Kupujący Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, kupujący Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
7. LUMANN jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego Klienta.
8. LUMANN może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez kupującego Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym Klientem jest przedsiębiorca, LUMANN może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9. Jeżeli Produkt wadliwy został zamontowany, kupujący Klient może żądać od LUMANN demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez LUMANN kupujący Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo LUMANN.
10. LUMANN może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu sprzedanego.
11. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od LUMANN demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu sprzedanego albo może żądać od LUMANN zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu sprzedanego.
12. Kupujący Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt LUMANN dostarczyć Produkt wadliwy na adres: LUMANN Anna Łukawska, ul. Grunwaldzka 14, 80-236 Gdańsk (lub inny adres uzgodniony z LUMANN).Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Produktu przez kupującego Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący Klient powinien udostępnić Produkt LUMANN w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
13. Postanowienie ust.12 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
14. Z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 koszty wymiany lub naprawy ponosi LUMANN. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
15. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a LUMANN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
16. LUMANN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument
a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność LUMANN ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu Konsumentowi.
17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego ust.16.
18. W terminach określonych w ust. 17 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu sprzedanego. Jeżeli kupujący żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
19. Proponujemy następujący tryb składania reklamacji, który naszym zdaniem przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia trybu reklamacyjnego:
a. Po stwierdzeniu wady Produktu prosimy o kontakt z LUMANN pod numerem telefonu
+48 791 011 323, adresem e-mail info@lumann.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej LUMANNdesign.com w zakładce Kontakt w celu poinformowania LUMANN wadzie Produktu i uzgodnienia z Państwem dogodnej dla Państwa formy rozpatrzenia reklamacji, w szczególności, w razie potrzeby, najbardziej dogodnej formy przesyłki Produktu do LUMANN, a następnie
b. w razie ustalenia potrzeby przesyłki Produktu do LUMANN lub zwrotu Produktu do LUMANN - przesłanie Produktu do LUMANN pod adres: LUMANN Anna Łukawska,
ul. Grunwaldzka 14, 80-236 Gdańsk lub w inne uzgodnione przez Klienta i LUMANN miejsce wraz z:
i. dołączonym opisem niezgodności Produktu z umową oraz
ii. dołączoną kopią dowodu zakupu lub wskazaniem danych identyfikujących zamówienie (np. imię i nazwisko Klienta, numeru zamówienia, daty zamówienia).
iii. uprzejmie prosimy również o wskazanie Państwa danych, które umożliwią nam szybki i bezpośredni kontakt z Państwem (np. nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, adres do zwrotu Produktu po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym).
20. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność LUMANN z tytułu rękojmi za wady fizyczne takich Produktów ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez takiego Klienta strat, do kwoty, jaką Klient zapłacił LUMANN za nabycie danego Produktu powiększoną o poniesione przez Klienta uzasadnione koszty dostawy. Ust. 19 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
21. Klient może zgłosić LUMANN reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną. Reklamacja może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres info@lumann.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać swój adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji. LUMANN niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 10 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez LUMANN mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwaranta). LUMANN nie udziela gwarancji na Produkty.
2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w szczególności kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 11 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym LUMANN może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i ust. 9 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której LUMANN wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b. w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
w posiadanie pierwszej z rzeczy;
c. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając LUMANN oświadczenie o odstąpieniu od umowy Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia o odstąpieniu można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info@lumann.pl lub pisemnie na adres LUMANN Anna Łukawska, ul. Grunwaldzka 14, 80-236 Gdańsk. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowa jest uważana za niezawartą. LUMANN ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu o umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. LUMANN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeśli LUMANN nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LUMANN, LUMANN nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz LUMANN lub przekazać ją osobie upoważnionej przez LUMANN do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że LUMANN zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że LUMANN zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że LUMANN nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli LUMANN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez LUMANN utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której Konsument wyraźnie żądał, aby LUMANN do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli LUMANN świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
g. zawartej w drodze aukcji publicznej;
h. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
12. LUMANN nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych
z takimi przesyłkami, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 12 Zwrot świadczenia Klientom
1. LUMANN dokona zwrotu wpłaconej kwoty w szczególności:
a. w przypadku odstąpienia od umowy – zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu;
b. w przypadkach, o których mowa w § 9 (reklamacja) –  zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania od Klienta żądania obniżenia ceny lub otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy,
c. a także w innych przypadkach określonych w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa.
2. LUMANN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność LUMANN z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec osób niebędących Konsumentami ograniczona jest do szkód wyrządzonych przez LUMANN umyślnie i do wysokości rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens).


§ 14 Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z logo LUMANN, z domeny internetowej LUMANN, z wszelkich materiałów, opisów, fotografii, logotypów umieszczonych w Sklepie Internetowym LUMANN może stanowić naruszenie praw LUMANN lub praw osób trzecich. Takie korzystanie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody LUMANN jest niedopuszczalne.
2. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego LUMANN nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od czynności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego LUMANN. W szczególności zabronione jest ingerowanie w zawartość Sklepu Internetowego LUMANN bez uprzejmiej pisemnej zgody LUMANN.
4. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym i wykorzystywanie Sklepu Internetowego LUMANN do celów innych niż jego przeznaczenie lub w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności zabronione jest rozsyłanie nie zamówionej informacji handlowej, spamu, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego LUMANN jakiejkolwiek działalności
o charakterze komercyjnym lub promocyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody LUMANN.
5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może w szczególności z zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, działaniem szkodliwego oprogramowania, możliwością łamania zabezpieczeń w celu pozyskiwania danych, otrzymywaniem nie zamówionej informacji. LUMANN rekomenduje stosowanie również przez Klientów odpowiednich środków zabezpieczających przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet.
6. Przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego LUMANN mogą być w szczególności spowodowane koniecznością podjęcia niezbędnych czynności serwisowych, konfiguracyjnych lub aktualizacyjnych. LUMANN dołoży starań, aby przerwy odbywały się w sposób najmniej uciążliwy dla Klienta. W razie konieczności w trakcie przerwy Klient może się skontaktować z Obsługą Klienta.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a LUMANN rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby LUMANN i zgodnie z prawem polskim.
8. LUMANN może wypowiedzieć zawartą z Klientem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Klient taką umowę może wypowiedzieć w każdym czasie.
9. Regulamin obowiązuje od daty wskazanej na Stronie Sklepu Internetowego LUMANN i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy w Sklepu Internetowego LUMANN. LUMANN może z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych wymaganiami obowiązującego prawa czy uwarunkowaniami i wymaganiami technicznymi dokonać zmiany Regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
11. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest sprzeczne lub niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Regulaminy mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie! Jeśli:
 dostrzegłeś nieprawidłowość w działaniu Sklepu Internetowego LUMANN,
 masz sugestie dotyczące rozwoju lub ulepszenia Sklepu Internetowego LUMANN lub
 którekolwiek z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego LUMANN nie spełnia Twoich oczekiwań lub potrzeb,
prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lumann.pl lub telefoniczny +48 791 011 323

Wersja dokumentu: 1.3
Data wejścia w życie: 25.12.2014

 

Załącznik nr 1

Polityka Prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego LUMANN

I. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych jest Anna Łukawska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUMANN Anna Łukawska, zamieszkała przy ul. Burzyńskiego 6H/1, 80-462 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 584-251-43-34, REGON 220767211, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – pod adresem LUMANNdesign.com (dalej zwany: LUMANN).
2. LUMANN przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazywane LUMANN przez Klientów w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy LUMANN.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. LUMANN udostępnia w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: certyfikat SSL, środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, uwierzytelnianie dostępu do danych loginem i hasłem.

 

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane są przez LUMANN w celu:
a. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. utrzymywania przez LUMANN Konta Klienta – o ile Klient dobrowolnie zarejestrował swoje konto  w Sklepie Internetowym LUMANN, lub (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez administratora lub osoby trzecie jest: marketing bezpośredni, prowadzenie analiz i statystyk w zakresie aktywności i preferencji użytkowników w celu usprawnienia działania sklep i stosowanych funkcjonalności oraz w celu poprawy świadczonych usług, a także ochrona praw administratora – w celu ewentualnego ustalania i ochrony roszczeń oraz obrony przed nimi;
e. marketingu produktów lub usług LUMANN  – o ile Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z punktem III niniejszej Polityki prywatności (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

  1. W związku z realizacją zamówienia LUMANN może udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do jego realizacji, tj. dostawcom zamówionych towarów, firmom kurierskim, operatorom płatności elektronicznych.
    2. LUMANN przekazuje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w celach związanych ze świadczeniem usług zaufanym podmiotom trzecim świadczącym usługi księgowe, prawne, audytu, marketingowe i informatyczne. LUMANN może udostępnić dane właściwym organom władzy publicznej w przypadku jeśli wymaga tego prawo. W każdym przypadku zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.
  2. LUMANN powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie udostępnionym przez Klientów spółce home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, w celu świadczenia przez home.pl usługi serwera wirtualnego, w tym usługi sklepu internetowego Click Shop.
    4. LUMANN powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentów sprzedaży wymaganych przepisami prawa spółce FIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.
    5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej zgody, Lumann będzie przetwarzał dane w celach wysyłania newslettera do Klienta. W takim przypadku wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie powierzony Mailchimp (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) i będzie przechowywany na serwerach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie danych przez Mailchimp będzie następowało na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. LUMANN nie sprzedaje, nie użycza i nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.

 
Okres przetwarzania

Dane Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, w którym zostały podane. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów obrony praw – w celu ewentualnego ustalania i ochrony roszczeń oraz obrony przed nimi, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Dobrowolność podania danych i prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć jednak na względzie, że nie podanie danych osobowych niezbędnych do:
a. Rejestracji Klienta – uniemożliwia rejestrację  Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN,
b. realizacji umowy (np. realizacji zamówienia) – uniemożliwia realizację tej umowy,
c. otrzymywania Newslettera – uniemożliwia otrzymywanie Newslettera.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, np. na podstawie zgody na otrzymywanie Newslettera, Klient ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.II. COOKIES
1. Sklep Internetowy LUMANN posługuje się tzw. plikami cookies (inaczej: ciasteczka, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego). Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w szczególności w celu zapewnienia poprawnego działania stron internetowych na urządzeniach końcowych Klientów i dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
2. LUMANN stosuje mechanizm plików cookies w celu:
a. zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego LUMANN na urządzeniach końcowych Klientów,
b. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego LUMANN do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN,
c. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
d. statystycznym.
3. LUMANN wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN i utrzymania sesji Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego LUMANN  ponownie wpisywać loginu i hasła,
b. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym LUMANN w celu rekomendacji treści,
c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego LUMANN, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
4. LUMANN zamierza wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne w szczególności celu:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: - Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: - Instagram LCC, Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA).
5. Klient w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. Należy mieć jednak na względzie, że niektórych przypadkach wyłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego LUMANN. 
6. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że prawdopodobnie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
7. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
a. sesji Klienta,
b. ostatnio oglądanych produktów,
c. oddania głosu w ankiecie.
8. LUMANN nie ma wpływu na zawartość i stopień ochrony prywatności na stronach przez LUMANN nieadministrowanych. LUMANN zachęca by Klient, w przypadku skorzystania z zamieszczonego w Sklepie Internetowym LUMANN linku prowadzącego do innych, nieadministrowanych przez LUMANN stron internetowych, przed udostępnieniem im swoich danych zapoznał się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.
9. Klient może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

3. INFORMACJE HANDLOWE, NEWSLETER
LUMANN wysyła Klientom informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Newsletter) jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący adres elektroniczny. Klient ma prawo cofnąć zgodę otrzymywanie informacji handlowej w każdym czasie wysyłając odwołanie zgody do LUMANN na adres info@lumann.pl  lub ponownie wpisując email w oknie newslettera i potwierdzając odwołanie zgody klikając na link, który otrzyma w wiadomości.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, 
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@lumann.pl  bądź telefonicznie pod numerem +48 791 011 323.


Wersja dokumentu: 1.4
Data wejścia w życie: 25.05.2018

 

 
Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas (adres korespondencyjny: LUMANN Anna Łukawska, ul. Grunwaldzka 14, 80-236 Gdańsk, e-mail: info@lumann.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeśli rzecz ze względu na swój charakter (np. wagę, gabaryt) nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę:
a) około 20 PLN dla towarów o masie do 5 kg,
b) około 50 PLN dla towarów o masie do 30 kg,
c) około 100 PLN dla towarów o masie do 60 kg,
d) około 200 PLN dla towarów o masie do 100 kg.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


LUMANN Anna Łukawska
ul. Grunwaldzka 14
80-236 Gdańsk

Tel. +48 791 011 323
e-mail: info@lumann.pl

 

Ja/My (*)______________________________ niniejszym informuję/informujemy (*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Imię i nazwisko konsumenta (-ów): _________________________________________________
Adres konsumenta (-ów): ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów)(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________
Data: __________________________
(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Wersja dokumentu: 1.3
Data wejścia w życie: 25.12.2014

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl