REGULAMIN ZAKUPÓW (PRZED 25.12.2014)

Regulamin Sklepu Internetowego LUMANN obowiązujący od 11 sierpnia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

Sklep internetowy LUMANN prowadzony jest przez:
Annę Łukawską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LUMANN Anna Łukawska, zamieszkałą przy ul. Burzyńskiego 6H/1, 80-462 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 584-251-43-34, REGON 220767211, (dalej: LUMANN).

Dane do korespondencji:
LUMANN Anna Łukawska,
ul. Burzyńskiego 6H/1
80-462 Gdańsk

tel.: + 48 791 011 323
e-mail: info@lumann.pl


DEFINICJE:

Sklep Internetowy LUMANN – sklep internetowy prowadzony przez LUMANN, dostępny pod domeną internetową LUMANNdesign.com .
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Sklepu Internetowego LUMANN, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego LUMANN, w której w szczególności określone są dane zamówienia, np. rodzaj, ilość, cena produktów, sposób i cena dostawy.
Obsługa Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lumann.pl, pod numerem telefonu +48 791 011 323 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt pod adresem LUMANNdesign.com .
Produkt – rzecz ruchoma umieszczona przez LUMANN w Sklepie Internetowym LUMANN.
Produkt Konsumpcyjny – rzecz ruchoma sprzedana osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN, składania zamówień w Sklepie Internetowym LUMANN, realizacji zamówienia przez LUMANN, uiszczania przez Klienta ceny za zamówione Produkty, uprawnienia Klienta do zmiany lub rezygnacji z zamówienia, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i informacji handlowych uregulowane zostały w „Polityce prywatności”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
i jest integralną częścią Regulaminu.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN, w szczególności do składania zamówień, niezbędne są:
a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem praw LUMANN i innych osób trzecich.
4. Przeglądanie produktów w Sklepie Internetowym LUMANN nie wymaga rejestracji. W celu złożenia zamówienia Klient może wedle swojego wyboru zarejestrować się zgodnie
z postanowieniami § 2 Regulaminu lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.


§ 2 Rejestracja, logowanie i konto Klienta
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym LUMANN należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utrzymywania konta Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym LUMANN jest nieodpłatna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym LUMANN.
3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego LUMANN należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lumann.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po weryfikacji żądania usunięcia konta.
4. Logowanie do Sklepu Internetowego LUMANN odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
5. LUMANN uprawniony jest do usunięcia lub zablokowania konta Klienta, jeżeli działanie Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN narusza obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub LUMANN, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia lub zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie Internetowym LUMANN.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym LUMANN. Klient, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ponosi odpowiedzialność za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym LUMANN.

§ 3 Informacje o Produktach i cenach
1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym LUMANN stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Produktów wskazanych w Sklepie Internetowym LUMANN zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. O kosztach dostawy stanowi § 8 Regulaminu.
3. W przypadku zmiany cen Produktów po złożeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w zamówieniu złożonym przed zmianą cen.
4. Warunki i zasady ewentualnych promocji organizowanych przez LUMANN określone będą
w odrębnych regulaminach.
5. Promocje w Sklepie Internetowym LUMANN nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 4 Realizacja zamówienia i świadczenie usług
1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym LUMANN przez
7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a. wejść na stronę Sklepu Internetowego LUMANN (LUMANNdesign.com);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. wybrać sposób dostawy i płatności, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” (lub równoznaczny);
d. wybrać jedną z opcji „Zarejestruj się” albo „Złóż zamówienie” albo „Zaloguj się”;
e. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
f. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g. przejść do podsumowania i kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
h. po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez LUMANN zamówienia złożonego przez Klienta. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć link umieszczony w tej wiadomości. Dokonanie przez Klienta płatności z góry jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia przez Klienta;
i. w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie przy pomocy jednego z dostępnych sposobów płatności.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie LUMANN oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Po złożeniu zamówienia przez Klienta LUMANN niezwłocznie przystąpi do weryfikacji zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem LUMANN o przyjęciu oferty, o której mowa w niniejszym ustępie.
4. Jeśli LUMANN nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i niezwłocznie zwróci otrzymaną płatność dokonaną przez Klienta z góry, co nie wyłącza uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez LUMANN.
5. Jeśli LUMANN nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, LUMANN niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydzieści dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Konsumenta i zwróci otrzymaną od niego sumę pieniężną.
6. LUMANN może świadczyć na rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
a. utrzymywane konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym LUMANN – w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta rejestracji konta w Sklepie Internetowym LUMANN;
b. Newsletter – polegającą na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych o bieżącej działalności LUMANN, aktualnościach, promocjach rabatach i nowościach - w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta chęci otrzymywania Newslettera;
c. opcję „Poleć znajomym” – polegającą na umożliwieniu Klientom przesyłania swoim znajomym na wskazany przez Klienta adres e-mail linku do opisu Produktu, który może zainteresować jego znajomego – w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie skorzystania przez Klienta z opcji „Poleć znajomym”.
7. Klient jest uprawniony do zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdej chwili – w tym celu wystarczy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lumann.pl z prośbą o:
a. usunięcie konta Klienta wraz z podaniem adresu e-mail wskazanego w koncie Klienta (w przypadku usługi polegającej na utrzymywaniu konta Klienta),
b. usunięcie z listy osób zapisanych na Newsletter wraz z podaniem adresu e-mail podanego przy zapisie na newsletter lub przy wyrażaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczna (w przypadku usługi Newsletter),
lub zaprzestać z korzystania z opcji „Poleć znajomym” (w przypadku usługi „Poleć znajomym”).
8. LUMANN, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zamówienia lub świadczenie usług, jeśli zostało to spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia lub świadczenia usług (np. błędny lub niekompletny adres dostawy lub nieprawidłowy adres e-mail).

§ 5 Zmiany w zamówieniu
1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu aż do momentu nadania przez LUMANN przesyłki z zamówionym Produktem do Klienta. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą dotyczyć adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Dodatkowo Klient będący Konsumentem może zrezygnować z całości lub części zamówienia na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty email: info@lumann.pl lub telefonicznie +48 791 011 323.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Zasady zapłaty ceny i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a. gotówką przy pobraniu - podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub innego operatora pocztowego. Przy wyborze tej opcji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego LUMANN i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN; albo
b. płatność przy odbiorze osobistym od LUMANN na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot Gdynia). Przy wyborze tej opcji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego LUMANN i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN.
c. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym na rachunek bankowy LUMANN w Banku Zachodnim WBK S.A. nr: 15 1090 1098 0000 0001 1165 2998 albo przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez LUMANN. Obciążenie rachunku bankowego lub karty Klienta nastąpi niezwłocznie po złożeniu dyspozycji zapłaty przez Klienta. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN i po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy LUMANN lub otrzymaniu przez LUMANN potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności elektroniczne. Płatności elektroniczne obsługiwane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, kapitał wpłacony 4 000 000 zł (dalej: PayU). Wykonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayU wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayU oraz akceptacji regulaminu PayU. Więcej informacji na stronie: http://www.payu.pl/ .
2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez LUMANN. Realizacja zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN i po otrzymaniu przez LUMANN potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

§ 7 Czas realizacji zamówień
1. LUMANN zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego LUMANN przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez LUMANN do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pomocą wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.

§ 8 Koszt oraz terminy i sposób dostawy
1. Wskazane w Sklepie Internetowym LUMANN koszty dostawy obejmują wyłącznie przesyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od dostępności Produktu. W opisie danego Produktu określona jest jego dostępność.
4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient, korzystając z funkcji Koszyka.
5. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres.
6. Na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) przedmiot zamówienia może być odbierany osobiście, w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem.
7. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem w celu ustalenia formy przesyłki najkorzystniejszej dla Klienta.

§ 9 Reklamacja
W LUMANN zależy nam przede wszystkim na Państwa zadowoleniu i utrzymaniu najwyższego poziomu świadczonych usług. W przypadku pojawienia się ewentualnych niezgodności Produktu z Państwa uzasadnionymi oczekiwaniami zrobimy co w naszej mocy by jak najszybciej doprowadzić Produkt do stanu zgodnego z umową. Dlatego też, w przypadku dostrzeżenia niezgodności Produktu z umową, uprzejmie prosimy o kontakt na adres email info@lumann.pl, telefonicznie pod nr +48 791 011 323 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce Kontakt na stronie LUMANNdesign.com . Każda Państwa uwaga, w szczególności na temat Produktu lub jakości obsługi, będzie jest dla nas bardzo cenna.

1. LUMANN odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
2. Jeśli Produkt Konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
3. LUMANN w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądania (reklamacji) Klienta, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i poinformuje go o trybie dalszego postępowania. W przypadku braku informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym we wskazanym terminie uważa się, że LUMANN uznał roszczenie Klienta za uzasadnione.
4. Jeśli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeśli LUMANN nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność Produktu Konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
5. Klient traci uprawienia przewidziane w ust. 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu Konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym LUMANN. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
6. LUMANN odpowiada za niezgodność Produktu Konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Konsumpcyjnego; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu Konsumpcyjnego.
7. Proponujemy następujący tryb składania reklamacji, który naszym zdaniem przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia trybu reklamacyjnego:
a. Po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową prosimy o kontakt z LUMANN pod numerem telefonu +48 791 011 323, adresem e-mail info@lumann.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej LUMANNdesign.com w zakładce Kontakt w celu poinformowania LUMANN o niezgodności Produktu Konsumpcyjnego z Umową i uzgodnienia z Państwem najbardziej dogodnej formy przesyłki Produktu Konsumpcyjnego do LUMANN, a następnie
b. przesłanie Produktu Konsumpcyjnego do LUMANN pod adres: LUMANN Anna Łukawska, ul. Burzyńskiego 6H/1, 80-462 Gdańsk lub w inne uzgodnione przez Klienta i LUMANN miejsce wraz z:
i. dołączonym opisem niezgodności Produktu Konsumpcyjnego z umową oraz
ii. dołączoną kopią dowodu zakupu lub wskazaniem danych identyfikujących zamówienie (np. imię i nazwisko Klienta, numeru zamówienia, daty zamówienia).
iii. uprzejmie prosimy również o wskazanie Państwa danych, które umożliwią nam szybki i bezpośredni kontakt z Państwem (np. nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, adres do zwrotu Produktu Konsumpcyjnego po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym).
8. Klient nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność LUMANN z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez takiego Klienta strat, do kwoty, jaką Klient zapłacił LUMANN za nabycie danego Produktu powiększoną o poniesione przez Klienta uzasadnione koszty dostawy. Ust. 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
9. Klient może zgłosić LUMANN reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną. Reklamacja może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres info@lumann.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać swój adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji. LUMANN niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez LUMANN mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwaranta). LUMANN nie udziela gwarancji na Produkty.
2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z całości lub części zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze wysłane. Klient będący Konsumentem może również odstąpić od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rezygnacji z całości lub części zamówienia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu można dokonywać kontaktując się z Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty email: info@lumann.pl lub telefonicznie +48 791 011 323.
3. Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny lub jej odpowiedniej części nastąpi w terminie i na zasadach określonych w § 12 Regulaminu.
5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Produktu kupionego w Sklepie Internetowym LUMANN bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia o odstąpieniu należy kierować na adres: LUMANN Anna Łukawska, ul. Burzyńskiego 6 H/1, 80-462 Gdańsk. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Uprzejmie prosimy by zwracany przez Państwa Produkt był opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport.
7. Informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dna 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dna 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny;
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy;
g. usług w zakresie gier hazardowych.
8. LUMANN nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 12 Zwrot świadczenia Klientom
1. LUMANN dokona zwrotu wpłaconej kwoty w szczególności w przypadku:
a. rezygnacji przez Klienta będącego Konsumentem z całości lub części zamówienia - w takim przypadku zwrotowi podlega całość ceny lub odpowiednia część ceny wpłaconej z góry przed realizacją tego zamówienia; zwrot następuje w terminie do 14 kalendarzowych dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji;
b. odstąpienia od umowy – w takim przypadku zwrot następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu;
c. o którym mowa w § 9 (reklamacja) ust. 4 – w takim przypadku zwrot następuje w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania od Klienta żądania obniżenia ceny lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
d. a także w innych przypadkach określonych w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa.
2. Zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 13 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność LUMANN z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec osób niebędących Konsumentami ograniczona jest do szkód wyrządzonych przez LUMANN umyślnie i do wysokości rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens).

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z logo LUMANN, z domeny internetowej LUMANN, z wszelkich materiałów, opisów, fotografii, logotypów umieszczonych w Sklepie Internetowym LUMANN może stanowić naruszenie praw LUMANN lub praw osób trzecich. Takie korzystanie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody LUMANN jest niedopuszczalne.
2. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego LUMANN nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od czynności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego LUMANN. W szczególności zabronione jest ingerowanie w zawartość Sklepu Internetowego LUMANN bez uprzejmiej pisemnej zgody LUMANN.
4. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym i wykorzystywanie Sklepu Internetowego LUMANN do celów innych niż jego przeznaczenie lub w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności zabronione jest rozsyłanie nie zamówionej informacji handlowej, spamu, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego LUMANN jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub promocyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody LUMANN.
5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może w szczególności z zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, działaniem szkodliwego oprogramowania, możliwością łamania zabezpieczeń w celu pozyskiwania danych, otrzymywaniem nie zamówionej informacji. LUMANN rekomenduje stosowanie również przez Klientów odpowiednich środków zabezpieczających przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet.
6. Przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego LUMANN mogą być w szczególności spowodowane koniecznością podjęcia niezbędnych czynności serwisowych, konfiguracyjnych lub aktualizacyjnych. LUMANN dołoży starań, aby przerwy odbywały się w sposób najmniej uciążliwy dla Klienta. W razie konieczności w trakcie przerwy Klient może się skontaktować z Obsługą Klienta.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a LUMANN rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby LUMANN i zgodnie z prawem polskim.
8. LUMANN może wypowiedzieć zawartą z Klientem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wraz ze wskazaniem ważnej przyczyny wypowiedzenia. Klient taką umowę może wypowiedzieć w każdym czasie.
9. Regulamin obowiązuje od daty wskazanej na Stronie Sklepu Internetowego LUMANN i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy w Sklepu Internetowego LUMANN. LUMANN może z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych wymaganiami obowiązującego prawa czy uwarunkowaniami i wymaganiami technicznymi dokonać zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu zmiana taka staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LUMANN, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego LUMANN zmienionego Regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
11. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest sprzeczne lub niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie! Jeśli:
* dostrzegłeś nieprawidłowość w działaniu Sklepu Internetowego LUMANN,
* masz sugestie dotyczące rozwoju lub ulepszenia Sklepu Internetowego LUMANN lub
* którekolwiek z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego LUMANN nie spełnia Twoich oczekiwań lub potrzeb,
prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lumann.pl lub telefoniczny +48 791 011 323

Wersja dokumentu: 1.2
Data wejścia w życie: 11.08.2014


Załącznik nr 1
Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego LUMANN

I. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych jest Anna Łukawska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUMANN Anna Łukawska, zamieszkała przy ul. Burzyńskiego 6H/1, 80-462 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 584-251-43-34, REGON 220767211 (dalej zwany: LUMANN).
2. LUMANN przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazywane LUMANN przez Klientów w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy LUMANN.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych LUMANN zgłoszony jest przez LUMANN Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Każdy kto przekazał LUMANN swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć jednak na względzie, że nie podanie danych osobowych niezbędnych do:
a. Rejestracji Klienta – uniemożliwia rejestrację Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN,
b. realizacji umowy (np. realizacji zamówienia) – uniemożliwia realizację tej umowy,
c. otrzymywania Newslettera – uniemożliwia otrzymywanie Newslettera.
6. Dane zbierane są przez LUMANN w celu:
a. wykonania umowy zawartej z Klientem,
b. utrzymywania przez LUMANN Konta Klienta – o ile Klient dobrowolnie zarejestrował swoje konto w Sklepie Internetowym LUMANN, lub
c. marketingu produktów lub usług LUMANN – o ile Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z punktem III niniejszej Polityki prywatności.
7. Wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez LUMANN może być w każdym czasie odwołana.
8. LUMANN nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.
9. LUMANN udostępnia w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: środki kryptograficznej ochrony danych przekazywanych drogą teletransmisji, certyfikat SSL, środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, uwierzytelnianie dostępu do danych loginem i hasłem.
10. LUMANN powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie udostępnionym przez Klientów spółce home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (dalej: home.pl), wyłącznie w celu świadczenia przez home.pl usługi serwera wirtualnego, w tym usługi sklepu internetowego Click Shop.
11. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl dane Klienta podane przy składaniu zamówienia, niezbędne do realizacji i obsługi płatności, przekazywane są do systemu PayU.pl w celu niezbędnym do realizacji i obsługi płatności przez system PayU.pl. Administratorem przekazanych danych, jak również innych danych osobowych podanych przez Klienta w systemie PayU.pl staje się PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399 (dalej: PayU). Wykonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayU wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayU oraz akceptacji regulaminu PayU.

II. COOKIES
1. Sklep Internetowy LUMANN posługuje się tzw. plikami cookies (inaczej: ciasteczka, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego). Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w szczególności w celu zapewnienia poprawnego działania stron internetowych na urządzeniach końcowych Klientów i dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
2. LUMANN stosuje mechanizm plików cookies w celu:
a. zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego LUMANN na urządzeniach końcowych Klientów,
b. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego LUMANN do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN,
c. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
d. statystycznym.
3. LUMANN wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN i utrzymania sesji Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego LUMANN ponownie wpisywać loginu i hasła,
b. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym LUMANN w celu rekomendacji treści,
c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego LUMANN, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
4. LUMANN zamierza wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne w szczególności celu:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: - Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: - Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] i Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA).
5. Klient w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. Należy mieć jednak na względzie, że niektórych przypadkach wyłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego LUMANN.
6. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że prawdopodobnie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
7. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
a. sesji Klienta,
b. ostatnio oglądanych produktów,
c. oddania głosu w ankiecie.
8. LUMANN nie ma wpływu na zawartość i stopień ochrony prywatności na stronach przez LUMANN nieadministrowanych. LUMANN zachęca by Klient, w przypadku skorzystania z zamieszczonego w Sklepie Internetowym LUMANN linku prowadzącego do innych, nieadministrowanych przez LUMANN stron internetowych, przed udostępnieniem im swoich danych zapoznał się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.
9. Klient może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
a. w przeglądarce Internet Explorer
b. w przeglądarce Mozilla Firefox
c. w przeglądarce Chrome
d. w przeglądarce Safari

3. INFORMACJE HANDLOWE, NEWSLETER
LUMANN wysyła Klientom informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Newsletter) jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący adres elektroniczny. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w każdym czasie wysyłając odwołanie zgody do LUMANN na adres info@lumann.pl lub ponownie wpisując email w oknie newslettera i potwierdzając odwołanie zgody klikając na link, który otrzyma w wiadomości.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@lumann.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 791 011 323.


Wersja dokumentu: 1.2
Data wejścia w życie: 11.08.2014


Załącznik nr 2
Przykładowy wzór odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


LUMANN Anna Łukawska
ul. Burzyńskiego 6H/1
80-462 Gdańsk

Tel, +48 791 011 323
e-mail: info@lumann.plJa/My (*)______________________________ niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
__________________________________

__________________________________

Data odbioru:
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów):
Podpis konsumenta (-ów):
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić

 

POKOCHAJ NAS! Dołącz do newslettera i otrzymaj 5 % rabat na pierwsze zakupy. 
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszych promocjach, nowościach i aktualnościach,
otrzymywać specjalne rabaty lub po prostu sprawić nam radość :)

  >>  <<
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl